Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze członków ATW

Dnia 15 września 2020 r. (wtorek)
godz. 11.00 - I termin
godz. 11.15 - II termin
Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 3  Sala Kameralna

 Proponowany porządek

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu ATW.
 2. Wybory przewodniczącego zebrania, sekretarza i 2 protokolantów.
 3. Ustalenie sposobu głosowania.
 4. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przyjęcie porządku zebrania i uchwalenie regulaminu obrad
 7. Sprawozdanie merytoryczne za rok akademicki 2018/2019
 8. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 11. Dyskusja
 12. Podjęcie uchwał:
  - zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok akademicki 2018/2019,
  - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019r.
  - udzielenie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.    
 13. Ciąg dalszy dyskusji
 14. Sprawy różne
 15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
 16. Zakończenie zebrania.


Zarząd Akademii Trzeciego Wieku
przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie

 

Wycieczka do Kaliningradu i Świetłogorska

W marcu 2020 roku słuchacze Akademii wzięli udział w wycieczce  do Kaliningradu i Świetłogorska. 

Dziękujemy Koledze Jerzemu Brońkowi Liderowi Koła Turystycznego ATW za zorganizowanie wycieczki i Koledze Eugeniuszowi Gajlewiczowi z Koła Miłośników Fotografii ATW  za zdjęcia.

Portret Ja i Ty

Seniorzy z Koła Miłośników Fotografii Akademii Trzeciego Wieku rozpoczęli w 2019r. współpracę międzypokoleniową z Zespołem Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła.

Chór De Novo

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź,
tam dobre serce mają.
Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.”
J.W.Goethe

Chór De Novo został założony w marcu 2011 roku. Śpiewają w nim członkinie Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie.

Europejskie Spotkania Integracyjne Polskioch Iniwersytetów Trzeciego Wieku

Zaczęło się we Lwowie.

Idea i potrzeba organizacji Spotkań Integracyjnych narodziła się w 2006 roku na spotkaniu we Lwowie. Spotkaliśmy się wówczas z naszymi rodakami z Polskiego UTW. W trakcie rozmów padło, że warto byłoby zorganizować spotkanie w którym uczestniczyłyby kilkuosobowe delegacje wszystkich Polskich UTW zza wschodniej granicy – było ich wówczas pięć – oraz przedstawiciele krajowych. Spotkania miały służyć szeroko pojętej integracji w gronie Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy i krajowych. Łatwiej byłoby poznawać się nawzajem, nawiązywać i utrzymywać kontakty i wspierać naszych rodaków. Po powrocie ze Lwowa do Olsztyna rozpoczęliśmy działania organizacyjne. Nie było to łatwe ale się udało. Uzyskaliśmy wsparcie finansowe z Senatu oraz Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta. Dużą pomoc uzyskaliśmy z Zespołu Szkół Budowlanych w którego internacie nasi Rodacy mogli nieodpłatnie mieszkać i korzystać ze stołówki i innych pomieszczeń. Pomoc przyszła także z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego który udostępnił aule w bibliotece na spotkanie plenarne. Osiągnięty został także poza integracja drugi cel spotkań. W pierwszym spotkaniu w 2007 roku uczestniczyły delegacje pięciu Polskich UTW za wschodniej granicy. Przyjęliśmy zasadę, że na nasze spotkania poza UTW będziemy zapraszać dwuosobowe delegacje z miast za wschodnią granicą, w których są większe środowiska polskie i gdzie jest szansa na utworzenie nowych Polskich UTW.