15 sierpnia 2020

Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze członków ATW

Dnia 15 września 2020 r. (wtorek)
godz. 11.00 - I termin
godz. 11.15 - II termin
Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 3  Sala Kameralna

 Proponowany porządek

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu ATW.
 2. Wybory przewodniczącego zebrania, sekretarza i 2 protokolantów.
 3. Ustalenie sposobu głosowania.
 4. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przyjęcie porządku zebrania i uchwalenie regulaminu obrad
 7. Sprawozdanie merytoryczne za rok akademicki 2018/2019
 8. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 11. Dyskusja
 12. Podjęcie uchwał:
  - zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok akademicki 2018/2019,
  - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019r.
  - udzielenie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.    
 13. Ciąg dalszy dyskusji
 14. Sprawy różne
 15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
 16. Zakończenie zebrania.


Zarząd Akademii Trzeciego Wieku
przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie