Nasi przedstawiciele na Forum III Wieku


Ogólnopolska  Federacja  Stowarzyszeń UTW  oraz Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku pod przewodnictwem Wiesławy Borczyk już po raz ósmy zorganizowali konferencję pt. FORUM III WIEKU w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Misją Forum III Wieku jest zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stoi kraj i Europa w aspekcie starzejącego się społeczeństwa. Hasłem przewodnim była myśl ojca Leona Knabita: „MŁODOŚĆ TO STAN  DUCHA”.

Do Nowego Sącza przyjechało niemal 200 przedstawicieli UTW z kraju, a także 20 osób zza wschodniej i południowej granicy tj. z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Wiednia. W tym roku Forum zaszczycili swoją obecnością goście specjalni:
- Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Leif Hallberg - Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów ze Szwecji,
- Profesor Francois Vellas - Prezydent AIUTY (Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku), syn założyciela pierwszego UTW  na świecie w Tuluzie we Francji,
- Władysław Kosiniak -  Kamysz, były Minister MPiPS,
- Róża Thun - Eurodeputowana do Parlamentu Europejskiego,
oraz przedstawiciele samorządu województwa i Nowego Sącza.

Uroczyste rozpoczęcie Forum nastąpiło w MOK w Nowym Sączu przywitaniem gości i uczestników przez gospodarza Forum mec. Wiesławę Borczyk. Panelistami debat w Nowym Sączu i w Krynicy byli między innymi:
- Elżbieta Bojanowska - Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Wojciech Kaczmarczyk - Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania,
- Dr Sylwia Spurek - Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich,
- Marek Cytacki - Główny Specjalista w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta,
- Janusz Marszałek - Prezes Polskiej Unii Seniorów, Wiceprezes Europejskiej Unii Seniorów,
- Małgorzata Zwiercan - Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej.

Podjęte tematy dyskusji:
- Polityka senioralna wyzwaniem dla Europy,
- Czy "Srebrna Gospodarka" może stanowić szanse rozwoju społecznego i ekonomicznego regionów?
- Senior-obywatel. Jak wykorzystać potencjał i aktywność seniorów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- Polonia Europy - jak skutecznie wzmacniać więzi Polonii z Polską?

Poza debatami odbyły się cztery tematyczne warsztaty oraz dyskusja jak skutecznie pozyskiwać media dla seniorów. Najważniejsze sprawy  poruszone w debatach:
- Polska może być różnorodna, a nie z jednokierunkowym myśleniem i działaniem,
- potrzebne są centra seniorów i domy dziennego pobytu (Miasto Kraków w najbliższych trzech latach otworzy 54  centra dla seniorów po 100 osób - aktualnie jest 14),
- należy zapobiegać wykluczeniu osób starszych,
- rząd chce tworzyć sieć wolontariatu przy parafiach i nagradzać wolontariuszy różnymi  bonusami,
- w 2017 roku zostanie dokonana rewizja programu ASOS,
- WIGOR ulegnie modyfikacji,
- rząd  na razie nie przystąpił do prac w sprawie Międzynarodowej Konwencji Osób Starszych, 
- należy zachęcać UTW i inne środowiska seniorskie do tworzenia Rad Seniorów (aktualnie jest 250 na prawie 2500 gmin). Będą tworzone rady rodzin.
- głównym zadaniem UTW jest pobudzanie aktywności umysłowej, dłuższe życie zawodowe, trening umysłowy przyczynia się do lepszego samopoczucia,
- w Poznaniu będzie prowadzona pilotażowo edukacja prawna seniorów,
- "srebrna gospodarka" to złoty interes (samochody, turystyka, zdrowie itp.),
- jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie. Seniorzy to potężna   siła ekonomiczna i polityczna w kraju. Ale jesteśmy na przedostatnim miejscu w Europie pod względem warunków starzenia się. To bardzo niedobrze.
- powinniśmy walczyć z negatywnymi stereotypami i rysunkami o ludziach starszych,
- „razem możemy więcej Polonio”  pod tym tytułem odbyła się  debata z Polakami
 z zagranicy, takie hasło przyświecało także  przy podpisaniu porozumienia pomiędzy Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW a Ogólnopolskim Porozumieniem o Współpracy Rad Seniorów. 

Nie bez znaczenia były rozmowy i spotkania kuluarowe.

Podsumowując, Forum daje energię liderom UTW, szkoli, integruje. Bez wątpienia jest bardzo pożyteczną inicjatywą.

Teresa Kowalska
Czesław Wojniusz