23 maja 2020

Europejskie Spotkania Integracyjne Polskioch Iniwersytetów Trzeciego Wieku

Zaczęło się we Lwowie.

Idea i potrzeba organizacji Spotkań Integracyjnych narodziła się w 2006 roku na spotkaniu we Lwowie. Spotkaliśmy się wówczas z naszymi rodakami z Polskiego UTW. W trakcie rozmów padło, że warto byłoby zorganizować spotkanie w którym uczestniczyłyby kilkuosobowe delegacje wszystkich Polskich UTW zza wschodniej granicy – było ich wówczas pięć – oraz przedstawiciele krajowych. Spotkania miały służyć szeroko pojętej integracji w gronie Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy i krajowych. Łatwiej byłoby poznawać się nawzajem, nawiązywać i utrzymywać kontakty i wspierać naszych rodaków. Po powrocie ze Lwowa do Olsztyna rozpoczęliśmy działania organizacyjne. Nie było to łatwe ale się udało. Uzyskaliśmy wsparcie finansowe z Senatu oraz Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta. Dużą pomoc uzyskaliśmy z Zespołu Szkół Budowlanych w którego internacie nasi Rodacy mogli nieodpłatnie mieszkać i korzystać ze stołówki i innych pomieszczeń. Pomoc przyszła także z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego który udostępnił aule w bibliotece na spotkanie plenarne. Osiągnięty został także poza integracja drugi cel spotkań. W pierwszym spotkaniu w 2007 roku uczestniczyły delegacje pięciu Polskich UTW za wschodniej granicy. Przyjęliśmy zasadę, że na nasze spotkania poza UTW będziemy zapraszać dwuosobowe delegacje z miast za wschodnią granicą, w których są większe środowiska polskie i gdzie jest szansa na utworzenie nowych Polskich UTW.

 

Ważna deklaracja integracji i współpracy.

W dniu 3 lipca 2014 w Olsztynie, podczas VIII Spotkania Integracyjnego Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza Wschodniej Granicy przyjęto deklarację którą podpisali przedstawiciele jedenastu Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza Wschodniej Granicy, dwie Akademie i  Uniwersytet Trzeciego Wieku z Olsztyna i dwie federacje krajowe UTW, oraz trzy Olsztyńskie Stowarzyszenia Kresowe.

Po przeanalizowaniu doświadczeń z dorobku ośmiu Spotkań, oraz oczekiwań Polaków zza Wschodniej Granicy, wyrażono wolę współpracy przy realizacji kolejnych Spotkań służących następującym celom:

  1. Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i programowego PUTW.
  2. Wspieranie tworzenia nowych PUTW.
  3. Budowa sieci współpracy pomiędzy PUTW za Wschodnią Granicą i w Kraju.
  4. Rozwój wymiany i współpracy między UTW w Kraju i za granicą.
  5. Spotkanie z historią i współczesną kulturą polską.
  6. Stworzenie krajowej grupy wykładowców – wolontariuszy dla PUTW.

 

Deklarację skierowano z prośbą o kontynuację współpracy przy realizacji kolejnych spotkań do:

1.      Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

  1. Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
  2. Prezydenta Miasta Olsztyna.

 

Ponadto, w Nowym Sączu w dniu 5.09.2014r. w trakcie Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej XXIV Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju zwrócono się z apelem do Ministra Spraw Zagranicznych o włączenie w ogłaszanych konkursach  grantowych zagadnień senioralnych (edukacja, integracja, rozwój aktywności społecznej i kulturalnej osób starszych)  w celu możliwości dofinansowania współpracy organizacji pozarządowych -  Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kraju z Polskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku, działającymi  za granicą wschodnią. Stanowisko powyższe, zaproponowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW, zostało przyjęte  jednogłośnie przez  uczestników Forum III Wieku.

 

Od Wschodu do Zachodu.

X Jubileuszowe Spotkanie Integracyjne Polskich UTW odbyło się pod patronatem Marszałka Senatu RP  Stanisława Karczewskiego, po raz pierwszy z udziałem delegacji PUTW z Zachodniej Europy z Wiednia, jednoznacznie wskazując na konieczność rozszerzenia formuły terytorialnej przyszłych spotkań. Kolejne  Spotkanie zostało poszerzone o PUTW z Rumunii i Republiki Czeskiej. Także po raz pierwszy zgłosiły akces polskie środowiska z Uzbekistanu i Rosji z Obwodu Kaliningradzkiego oraz z Obwodu Rówieńskiego na Ukrainie. W Litwie powstały dwa nowe PUTW w Poniewieżu i Święcianach.

W  XII Spotkaniu uczestniczyło aż dwanaście UTW. Były to „stare”: z Brześcia, Grodna, Lwowa oraz „nowopowstałe”: Akademia Trzeciego Wieku z Wilna i Uniwersytety Trzeciego Wieku z Kiejdan, Kłajpedy, Solecznik, dwa z Grodna, z Dyneburga i Niemenczyna oraz ze Zdołbunowa. We wcześniejszych spotkaniach uczestniczyły PUTW z Kiszyniowa i z Bielc.

Po raz trzynasty.

Celem XIII Europejskiego Spotkania Integracyjnego Polskich UTW w 2019 roku było dalsze wzmocnienie aktywizacji i integracji środowisk polskich w kraju zamieszkania, poprzez nawiązanie więzi z Polska i Polskimi UTW na Wschodzie i Zachodzie Europy: Umocnienie tożsamości narodowej przez uczestnictwo w spektaklach profesjonalnych i imprezach artystycznych z udziałem wykonawczym członków z krajowych UTW i polskich organizacji kresowych pt. "Trzynastego nawet w grudniu jest wiosna". Pielgrzymka „Z Prymasem Tysiąclecia do Warmińskich Sanktuariów w Maryjnych” nawiązywała  do 450 rocznicy powstania Unii Lubelskiej. Zorganizowano dwa panele dyskusyjne: „Dobre praktyki i rozwiązywanie problemów PUTW”, służące podwyższeniu kompetencji organizacyjnych i kierowniczych Polskich UTW w Europie, oraz komitetów założycielskich nowych PUTW oraz panel „Ubogich zawsze mieć będziecie  J12,8” służący wypracowaniu metod skutecznej pomocy ubogim i samotnym seniorom. Wykład popularnonaukowy na temat "O ojczysta nasza mowo" wygłosił prof. Jerzy Bralczyk. Wśród uczestników byli  przedstawiciele z PUTW  z  Europy  i z Kraju, razem z wolontariuszami z ATW było to  120 osób.!

Słowo o organizatorach.                                                                                                                                                                  

27 osób – to grupa wolontariuszy słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie zaangażowanych w przygotowanie Spotkań Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza Wschodniej Granicy od 2007r. do dzisiaj. Posiadają ogromne doświadczenie jako emerytowani pracownicy oświaty, turystyki, gospodarki finansowo – księgowej, ubezpieczeń i administracji państwowej. Na swoim koncie dokonań posiadają ponadto: organizację kolonii letnich w Olsztynie i w Fromborku dla dzieci z Ojran i Trok na Litwie, kurs dokształcający dla nauczycieli jęz. polskiego z wykorzystaniem narzędzi Internetu z polskich szkół zza Wsch. Gran., kurs dokształcający dla nauczycieli informatyki z polskich szkół zza Wschodniej Granicy, warsztaty taneczne dla 40 dzieci z polskiej szkoły w Wilnie na Lipówce, paczki „gwiazdkowe” dla dzieci ze szkół polskich w Ojranach i w Wilnie, pomoc rzeczową i finansową dla szkół polskich i polskich domów dziecka na Wileńszczyźnie, plener fotograficzny i cykl wystaw poplenerowych pt. „Wileńsko – Mazurskimi śladami Jana Bułhaka w Polsce i na Litwie.

 

                                                           

    „…Trudno przecenić rolę, jako odgrywają te Spotkania w Olsztynie dla naszych UTW, ponieważ to nie tylko poznanie się z Polakami- Naszymi Rodakami, nawiązanie kontaktów pomiędzy naszymi UTW i innymi UTW w Polsce, czerpanie z wiedzy , korzystanie z doświadczeń , „dotykanie bezpośrednie historii Polski „ , - jak i wspaniałe głębokie przeżycia emocjonalne ze spotkania z Ojczyzną i Narodem, od którego przez dzieje historyczne zostaliśmy oderwani, ale przynależymy do Narodu polskiego i naszą Ojczyzną jest Polska…”

Doc. dr Barbara Fustoczenko - Rektor  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodnie przy ZS „Polska Macierz Szkolna” na Białorusi

 

„ …Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Solecznikach założyliśmy w 2011 roku dzięki dużej pomocy Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie…..Duży wpływ na doskonalenie naszej działalności mają coroczne wyjazdy na spotkania integracyjne do ATW w Olsztynie. Jest to najcenniejsza nasza impreza w Polsce…Niezmiernie cenne nam są wykłady naukowców , liczne wycieczki krajoznawcze, zapoznanie się z historią i kulturą polską , z architekturą i zabytkami sakralnymi , dyskusje  z władzami miasta i województwa, obcowanie i wymiana doświadczeń z polskimi UTW oraz z kolegami z innych krajów zza wschodniej granicy oraz, jak ostatnio z Europy Zachodniej…”

Antoni Jankowski  - Rektor Polskiego UTW w Solecznikach na Litwie.

 

„spotkania … w Olsztynie były wspaniałą okazją do poznania Polskiej historii i kultury, współczesnych problemów naszej Ojczyzny, możliwością doskonalenia znajomości języka polskiego, okazją do nawiązania przyjacielskich kontaktów nas Polaków zza Wschodniej Granicy z Polakami mieszkającymi w kraju. Zadaniem każdego z nas jest pozostawienie śladu , który zaowocuje w następnych pokoleniach , utrwalenie tych wartości, które nieśli nasi przodkowie- bogactwa kultury Polskiej.”…

inż.  Władysław Ściński - Prezes Katolickiego UTW we Lwowie

…”To wielkie wydarzenie kulturalne i okazja do kultywowania polskości , która jest nam bardzo droga, której nam często brakuje na co dzień,..”

Regina Czyrycka – Prezes filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Polaków Kiejdan na Litwie

 

XIV Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku planowane w 2020 roku - roku setnej rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II , z mottem zaczerpniętym  z papieskiej homilii „Pośród wielu dróg, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą” w związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID-19 , nie może się odbyć w wypracowanej od lat tradycyjnej formie.

Mając powyższe na uwadze podjęliśmy działania mające na celu organizację „Pierwszego Internetowego Europejskiego Spotkania Integracyjnego Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

 

Aldona Bagińska – Prezes ATW

Paweł Bielinowicz – Członek Zarządu ATW- Koordynator Spotkań

 

Zdjęcia: ATW